Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Wydarzenia szkolne 2021 / 2022

Zapisy do świetlicy oraz obiady
na rok szkolny 2021/2022

 

 

Uprzejmie informujmy, że trwają zapisy na rok szkolny 2021 / 2022 do świetlicy szkolnej oraz na obiady.

 

Zainteresowanych rodziców/opiekunów proszę o wypełnienie :

 

 • Karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy
 • Umowy o korzystanie z obiadów dla uczniów
   

Druki można pobrać przy wejściu do szkoły bądź ze szkolnej strony internetowej www.sp36tychy.pl  w zakładce: Dla Rodziców –> Druki szkolne.

 

Dokładnie wypełnione dokumenty należy  dostarczyć do szkoły  -  wrzutnia szkolna przy wejściu.

 

Termin składania dokumentów do 2 września 2021 r.

 

Akcja Sprzątanie Świata 2021

 

 

20 września w naszej szkole odbyła się szkolna akcja Sprzątanie Świata 2021.
Z okazji tego święta zostały podjęte różnorodne ekologiczne działania:

 

 • Przez naszych uczniów zostały zasadzone wrzosy. Jak wiadomo nic tak nie pochłania dwutlenku węgla jak rośliny.
 • W klasach rozbrzmiał ekologiczny raport o stanie środowiska naturalnego.
 • Uczniowie wykonywali prace, na których zamieszczali ekologiczne rady.
 • Nie sposób zapomnieć też o doniczkach wykonanych przez naszych uczniów z plastikowych butelek.

 

Rozwijanie świadomości ekologicznej w naszej szkole to jedna z naszych misji.

 

Międzynarodowy Dzień Muzyki

 

 

1 października świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Muzyki.


Z tej okazji uczniowie klas 1-3 spotkali się na sali gimnastycznej, by zaprezentować swoje muzyczne talenty. Dzieci nie tylko pięknie śpiewały, ale również zaprezentowała się cała orkiestra składająca się z kilkunastu instrumentów perkusyjnych.

 

Zaproszonym gościem specjalnym była Pani Justyna Zien, która zaśpiewała uczniom jeden z ich ulubionych utworów "Mam tę moc" z filmu Kraina Lodu.

 

Wszystkim wykonawcom gratulujemy i liczymy na więcej występów.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Od 1 września zostają ponownie otwarte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Szczegóły na stronie https://umtychy.pl/pomoc-prawna oraz

 https://bip.umtychy.pl/nieodplatna_pomoc_prawna/351

Harmonogram wejścia do szkoły dla uczniów

obowiązujący od 2 września do odwołania

 

 

Klasy 1-4 - wejście główne

 

Klasa 5a – wejście od strony ZUS-u*

Klasa 5b – wejście od strony ZUS-u*

Klasa 6a – wejście od strony ZUS-u *

Klasa  7a– wejście od strony ZUS-u *

Klasa 7b – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 7c - wejście od strony ZUS-u *

Klasa 7d – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 7e – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 8a – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 8b – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 8c – wejście od strony ZUS-u *

Klasa 8d - wejście od strony ZUS-u *

 

*jeżeli klasa rozpoczyna zajęcia o godzinie 7:10 to do szkoły wchodzi wejściem głównym

 

Najistotniejsze informacje dotyczące

bezpiecznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii

obowiązujące od 1 września 2021r.

 

 1. Do szkoły mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych i nie mający kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Wstęp do szkoły do wyznaczonej przestrzeni mają:

 • rodzice/opiekunowie uczniów klas I w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 • rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 

 1. Przyprowadzający i odbierający dziecko powinni zachować następujące zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne, których wejście zostało wcześniej uzgodnione (telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Osoba upoważniona do wejścia może przebywać wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: sekretariat, gabinet medyczny, izolatorium, gabinet pedagoga.

 2. Osoby niebędące uczniami, pracownikami, rodzicami/opiekunami uczniów, wchodząc do szkoły są zobowiązane wpisać się do księgi wejścia/wyjścia

 3. Poza uczniami i pracownikami wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w szkole a także zachowania dystansu społecznego.

 4. Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego.

 5. Uczniowie przebywają w szkole w zespołach klasowych, w miarę możliwości unikać będziemy częstej zmiany pomieszczeń.

 6. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

 7. Do szkoły wchodzimy według następującego schematu:

Klasy:

Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, IVc - wejście główne do budynku szkoły

 

Va, Vb, VIa, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc - wejście przy sali gimnastycznej,  od strony ZUS

 

 1. W czasie trwania zajęć lekcyjnych wszystkie drzwi do szkoły będą zamknięte.

 2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.

 3. 1W miarę możliwości zajęcia odbywają się w przydzielonych klasom salach lekcyjnych.

 4. Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku lub szafce.

 5. W miarę możliwości organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie odbywała się poza budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem gier kontaktowych.

 6. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zasada utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m od innego użytkownika lub pracownika. Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie. Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z pracownikiem biblioteki.

 7. Świetlica pracuje w godzinach 7:00-17:30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przyborów i przedmiotów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 8. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 9. Obiady w wyznaczonej stołówce szkolnej będą wydawane grupom klasowym zgodnie z harmonogramem. Nie należy wnosić na teren stołówki żadnych przedmiotów. Ubrania wierzchnie, plecaki i worki uczniowie pozostawiają w swoich szafkach. Przed wejściem do stołówki uczniowie muszą umyć ręce. Uczniowie spożywają obiad przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy zachowując dystans w stosunku do innych uczniów.

 10. Przyniesiony z domu posiłek należy zjeść podczas przerwy w sali lekcyjnej lub poza budynkiem szkoły. Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi uczniami.

 11. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 12. Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje w godzinach pracy pielęgniarki. Osoby spoza szkoły wchodzą do gabinetu medycyny szkolnej na podstawie wykazu przedłożonego w sekretariacie odpowiednio przez pielęgniarkę.
  W gabinecie jednorazowo przebywa jeden pacjent.

 13. Na terenie szkoły udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę.

 14. Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między lekcjami lub w trakcie zajęć. Sale lekcyjne są dezynfekowane po każdej grupie klasowej.

 15. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte i wietrzone po każdej przerwie a powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

 16. Sprzęt na placu zabaw, boisku jest dezynfekowany co najmniej raz dziennie.

 17. Po zakończonych zajęciach w sali informatycznej po każdej grupie uczniów dezynfekowane są blaty i te elementy zestawu, z których korzystali uczniowie (klawiatura, myszka, słuchawki). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.

 

Nasz projekt zakłada budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal. Obiekt ma służyć uczniom szkoły, a także mieszkańcom miasta.

 

Bieżnia ma być miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego, a co się z tym wiąże poprawy jakości życia oraz przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym.

 

 

Budżet Obywatelski 2022

Wirusoochrona

Lekcje biologii w klasach 7

W celu ułatwienia kontaktu ze szkołą uruchomiliśmy
następujące linie telefoniczne:

 

woźniówka - tel. kom. 885 909 963

 

pedagog - tel.kom. 885 909 965

 

świetlica - tel.kom. 885 909 964

 

pielęgniarka szkolna - tel.kom. 885 909 962

Webinarium "Młodzież w świecie gier cyfrowych"

 

 

W ramach udziału naszej szkoły w projekcie "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" zapraszamy na bezpłatne wykłady dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli "Młodzież w świecie gier cyfrowych".

 

 

Wykład dla młodzieży: 22 września godzina 17:00 - 18:00

 

fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez-w-swiecie-gier-cyfrowych-wyklad-dla-mlodziezy

 

 

Wykład dla rodziców i nauczycieli: 22 września godzina 19:00 - 20:30

 

fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez-w-swiecie-gier-cyfrowych-wyklad-dla-rodzicow-i-nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 36 bierze udział w projekcie 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka,

dalej mówią kamienie

13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”.

 

Olimpiada Wiedzy Chemicznej

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Szczegóły znajdują się pod adresem: www.edukator.pl/olimpiada/

 

Zapisy u nauczyciela chemii.

 

Międzynarodowy Konkurs 

„Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do pierwszego etapu międzynarodowego konkursu

„Anglojęzyczna kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia”,

którego organizatorami  jest nasza szkoła oraz przedszkole nr 9 w Tychach.
Nasi uczniowie będą rywalizować z kolegami m.in. z Rumunii, Norwegii czy Ukrainy! Trzy najpiękniejsze prace naszych uczniów będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu!

 

Co należy zrobić?

- Wykonaj kartkę urodzinową dla Pluszowego Misia.

- Na kartce napisz krótkie życzenia urodzinowe w języku angielskim.

- Narysuj misia, który będzie ubrany w nasze barwy narodowe lub będzie trzymał flagę Polski.

 

Technika wykonania pracy dowolna.

Format pracy A4 lub A5.

Swoją pracę przynieś do 15 listopada do nauczyciela języka angielskiego. 

Trzymamy kciuki za uczestników naszej szkoły!

 

Organizator

Paulina Majdiuk

Regulamin konkursu

Rules of the competition

 

Szanowni Państwo,

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 coraz bliżej.

 

Każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek może wziąć udział w głosowaniu.

Głosować można tylko 1 raz, przyznając od 1-10 pkt na projekt.

 

Na stronie internetowej

https://razemtychy.pl/glosowanie

od 11.09.- 21.09.2021r.
zostanie uruchomiona specjalna platforma do głosowania.

Udział w akcji profilaktyczno - edukacyjnej WIRUSOOCHRONA

 

#Wirusoochrona #LekcjaHigieny

 

Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły wzięli udział w akcji profilaktyczno – edukacyjnej „Wirusoochrona”. Trzecioklasiści podjęli wyzwanie wykonania modeli wirusów z użyciem dowolnych materiałów plastycznych. Poprzedzeniem tych działań była burza mózgów: „Jak chronić się przed wirusami i dbać o zdrowie?”; obejrzenie prezentacji multimedialnej oraz filmu edukacyjnego. Trudność sprawiło uczniom wyobrażenie sobie, jak wygląda wirus. W związku z tym poprosiliśmy o pomoc nauczycielkę przyrody, która zademonstrowała dostępne ilustracje oraz modele wirusów. Nie sposób pominąć równie ważne działania, które podjęli wszyscy uczniowie klas 1-3, a mianowicie: trening właściwego mycia rąk; wykonanie plakatów promujących wirusoochronę; udział w quizie: jak dbać o zdrowie; przygotowanie w salach kącików czystości i wiele innych. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie tematem, zadawali mnóstwo pytań, a w ostatnim dniu realizacji akcji trzecioklasiści postanowili samodzielnie przygotować quizy dla swoich rodziców. Po wykonaniu zadania, każdy trzecioklasista wrócił do szkoły z ogromnym entuzjazmem… Okazało się bowiem, że rodzice nie znali wszystkich sposobów wirusoochrony. Uczniowie, wystąpili w roli nauczyciela, edukując domowników, co sprawiło im wiele radości.

 

Klasy 7 podczas lekcji biologii brały udział w warsztatach poświęconych zdrowemu odżywianiu.

Obliczenia zawartości cukru
w różnych produktach okazały się bardzo zaskakujące. Odpowiedzieliśmy na pytanie

dlaczego cukier to biała śmierć.

Stworzona przez uczniów gazetka budzi  zainteresowanie i refleksje nad sposobem żywienia

🍎🍒🥦🌽🍅♥ 

 

Co należy zrobić:

 

 • w dniach od 11.09.-21.09. należy wejść na stronę

 

               https://razemtychy.pl/glosowanie

 

 •  przejść na platformę do głosowania i wyszukać z listy projektów ogólnomiejskich dotyczących miasta nasz projekt:

 

 „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni

przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18”  

 

 • zaakceptować regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

 •  potwierdzić przyciskiem GŁOSUJ

 

Do głosowania potrzebny będzie nr PESEL

 

W przypadku głosowania osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

Zachęcamy do głosowania na nasz projekt.

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
 1 września 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Godzina 11.00

 

Klasa I a, I b – spotkanie w sali gimnastycznej, pasowanie na ucznia, następnie  przejście do sal:

 

Klasa 1a – sala nr 3

Klasa 1b – sala nr 1

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną do szkoły z uczniem klasy pierwszej może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Pozostałych rodziców/opiekunów prawnych prosimy o pozostanie przed budynkiem szkoły.

 

Godzina 9.00

 

Klasy VI – VIII – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach:

 

Klasa VI a – sala nr 10

Klasa VII a – sala nr 8

Klasa VII b – sala nr 13

Klasa VII c – sala nr 11

Klasa VII d – sala nr 7

Klasa VII e-  sala nr 14

Klasa VIII a – sala nr 4

Klasa VIII b – sala nr 5

Klasa VIII c – sala nr 12

Klasa VIII d – sala nr 6

 

Godzina 10.00

 

Klasy II – V -  spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach

 

Klasa II a-  sala nr 3

Klasa II b -  sala nr 4

Klasa III a -  sala nr 2

Klasa III b – sala nr 1

Klasa IV a – sala nr 7

Klasa IV b – sala nr 6

Klasa IV c – sala nr 9

Klasa V a – sala nr 5

Klasa V b – sala nr 10

 

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

List Ministra

Kwestionariusz 

Deklaracja na szczepienie

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2021 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

 

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

 

Szczegóły w linku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
– list Ministra Edukacji i Nauki

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

W tym roku 1 października obchodziliśmy  XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 

Wiemy, że znajomość tabliczki mnożenia jest nam niezmiernie potrzebna.

 

Uczniowie, którzy nauczyli się tabliczki mnożenia, egzaminowali swoich kolegów, a potem sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 

Dnia 12 października we wtorek
odbędą się konsultacje dla rodziców

 

 

 

Szczegóły u wychowawców.

Konsultacje z Rodzicami

Dzień 14 października 2021r.

 

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla Domu Dziecka w Mysłowicach

 
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę. Wszystkie dary zostały przekazane pracownikom Domu Dziecka w Mysłowicach.
Dziękujemy za wrażliwość i chęć niesienia pomocy
 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie klas I a i V b przygotowali występ artystyczny z tej okazji. Podczas występu akompaniowali nauczyciele naszej szkoły: Pani Zofia Bogdan, Pani Justyna Siemiątkowska i Pan Szymon Jurczyński. Podczas akademii obecni byli Przedstawiciele Rady Rodziców.

Sukces w Unihokeju.

 

Podobnie jak w poprzednim sezonie uczniowie naszej szkoły startują w Mistrzostwach Polski Młodzików w unihokeju. W ubiegły weekend, reprezentując barwy klubu TKKF Pionier Tychy wzięli udział w pierwszym turnieju eliminacyjnym w Nowym Targu. Występ ten zakończył się pełnym sukcesem. Chłopcy naszej szkoły pokonując wszystkich rywali zdobyli komplet punktów i zrobili duży krok do awansu do finałów Mistrzostw Polski. Kolejny turniej eliminacyjny już za miesiąc w Przemyślu.

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie nasi zawodnicy zdobyli historyczny brązowy medal Mistrzostw Polski!

All about me

praca metodą projektu na lekcjach języka angielskiego

 

   Uczniom klas 7 naszej szkoły komunikowanie się w języku angielskim nie sprawia trudności. Ostatnio podjęli wyzwanie i opowiadali o wszystkim co dla nich ważne przed koleżankami i kolegami z klasy. Dodatkowo wykonali przepiękne projekty na ten sam temat w języku angielskim, które wymienią z uczniami szkoły podstawowej w Turcji! Dzięki tej wymianie nasi siódmoklasiści dowiedzą się czym interesują się ich rówieśnicy mieszkający w odległym kraju. Warto uczyć się języków !

Konkurs "Młody Chemik"

 

  

Pałac Młodzieży w Katowicach zaprasza uczniów kl. 7 i 8 do udziału w Konkursie „Młody Chemik”, którego I etap odbędzie się 1 grudnia 2021 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie, który można znaleźć tutaj:

 

pm.katowice.pl/chemia/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/REGULAMIN-XXXI-MCH-2021_22.pdf

 

Zgłoszenia do 10 listopada 2021r. przyjmuje nauczyciel chemii.

 

Szkoła Pozytywnego Myślenia

 

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Myślenia Pozytywnego.
To autorski program certyfikacyjny, stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Głównym celem jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka, jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie.
W rocznej przygodzie ze Szkołą Pozytywnego Myślenia biorą udział klasy 4, 6 oraz 7.

 

I  Przedszkolny Konkurs Piosenki Jesiennej

 

Szczegóły w załączniku

Konkurs- załącznik

Pho3nix Kids

 

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego programu Pho3nix Kids. Celem programu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród uczniów.

 

Rejestracja uczniów do konkursu trwa!

 

Od poniedziałku 8.11. rusza rywalizacja, która zakończy się 30.11.

 

Biorąc aktywny udział w programie nie tylko dbasz o swoje zdrowie, lecz także możesz zdobyć nagrody oraz dodatkową ocenę z wychowania fizycznego.

 

Wystarczy:

 

- wejść na stronę pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/#intro

- pobrać aplikację i założyć konto (wymagany adres email opiekuna)

- dołączyć do aktualnego wyzwania

 

Zachęcamy do udziału,

Nauczyciele wychowania fizycznego

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

 

      Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego listopada i to właśnie tego dnia nasza szkoła zamieniła się w niezwykłą krainę bajkowych postaci.

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe.

 

Przedstawiamy klasę I a - klasę artystyczną.

 

Brawo!!!

Narodowe Święto Niepodległości

 

  

11 listopada 2021 roku obchodzimy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Po 123 latach zaborów i nieustającej walki Polaków o wolność, w 1918 r. mogliśmy wreszcie świętować przywrócenie naszego kraju na mapę Europy. 

Obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole były w tym roku wyjątkowe.
Nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie klasy 1a, 2b oraz 6a nagrali uroczystą akademią, a w dniu 10 listopada o godzinie 11:11 we wszystkich klasach zabrzmiał hymn Polski.  W ten sposób mogliśmy być razem duchem, choć nie ciałem. 

W dniu 11 listopada, zachęcamy wszystkich do refleksji i odpowiedzenia sobie na pytanie: dlaczego kocham Polskę? 

 

 

 

 

Nad nami orzeł Biały

 

We wtorek klasa 1a wzięła udział w konkursie organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach "Nad nami orzeł biały". Trzymamy kciuki za naszych małych artystów. Zapraszamy do wysłuchania ich występów. 

Obchody Dnia Niepodległości.

 

Klasa 1a o profilu artystycznym miała dzisiaj zaszczyt uświetnić swoim występem obchody
Dnia Niepodległości. Młodym wykonawcom akompaniowała Pani Zofia Bogdan - akordeon,
Pan Szymon Jurczyński - gitara i ukulele, Pani Justyna Siemiątkowska - skrzypce. Młodym wykonawcom gratulujemy wspaniałego występu.

Myślimy pozytywnie!!!

 

W ramach realizacji pierwszego zadania „Szkoły Pozytywnego Myślenia” uczniowie klas 4, 6 oraz 7d zapoznali się z życiorysami wybitnych naukowców i ich odkryciami.
Byli to Maria Skłodowska, Kazimierz Funk oraz Albert Einstein.

 

W grupach przygotowali plakaty dotyczące naukowców i przedstawili je swoim kolegom i koleżankom z klasy. Następnie tworzyli mapy wizyjne ze swoim mocnymi stronami i planami na przyszłość.

 

Uczniowie klas 7a,7b oraz 7e wzięli udział w badaniu na temat ,,Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych”.

 

Czterech uczniów naszej szkoły powołanych
do Kadry Narodowej U15 w unihokeju!

 

Z przyjemnością informujemy, że 4 uczniów naszej szkoły zostało powołanych przez trenerów
Kadry Narodowej na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 26-28.11.2021r. Do Gdyni zaproszeni zostali Miłosz Kuźnik, Adrian Bagienko, Wiktor Tańczyk oraz Leon Stryczek.

 

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs plastyczno-graficzny:
"Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?"

 

Konkurs jest elementem kampanii ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która dotyczy ubankowienia seniorów.

Prace uczestników powinny  przedstawiać korzyści z posiadania i korzystania z konta
w banku i odnosić się do takich aspektów jak bezpieczeństwo, zdrowie oraz ułatwienia życia codziennego osób starszych.

Uczestnicy przygotowują pracę w wybranej kategorii:

 

Uczniowie klas 1-3 oraz klas 4-6:

1. plakat – format A2, technika dowolna,

2. komiks – min. 5 scenek, technika dowolna,

3. film – max. 3 min, format mp4, avi,

 

Uczniowie klas 7-8:

1. plakat – format A2, technika dowolna,

2. komiks – min. 5 scenek, technika dowolna,

3. film – max. 3 min, format mp4, avi,

4. infografika/materiał multimedialny – prezentacja PPTX lub ODP lub formaty: PDF, PNG albo JPG.

 

Termin: 5 grudnia 2021 r.

Praca należy dostarczyć do p. Ilony Banaś lub do p. Elżbiety Daniel

 

 

 

 

Szczegółowe informacje www.zus.pl/konkursbzb

 

 

Konkurs - Regulamin

I Przedszkolny Konkurs Piosenki Jesiennej rozstrzygnięty!!!
 

Serdecznie dziękujemy za tak liczne zgłoszenia konkursowe.

 Jury w składzie:

Pani Aneta Derej - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach,

- Pani Julia Kloc - Kondracka - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego,

- Pani Justyna Siemiątkowska - nauczyciel muzyki. 

Stanęło przed bardzo trudnym wyborem. W drodze uważnego odsłuchania nagrań, przemyśleń i długich dyskusji podjęło decyzję o wyłonieniu następujących zwycięzców:

 

Kategoria zespoły:

1 miejsce: Przedszkole nr 8 "Deszczowe nutki z ósemeczki"

1 miejsce: Przedszkole nr 10 - Alek Skwara, Blanka Niemiec, Pola Grzybczak, Zuzanna Żabińska

2 miejsce: Przedszkole nr 29

3 miejsce: Przedszkole nr 14 - Hanna Ćwierz, Emilia Podbiał, Judyta Szczotka, Nina Miller

3 miejsce: Przedszkole nr 26 - grupa "Słoneczka"

 

Wyróżnienia:

- Przedszkole nr 10 - Aneta Osetek, Szymon Rabenda,

- Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki" - Łucja Muszer, Zofia Wierzbicka, Hana Brychcy

- Przedszkole nr 11 - zespół "Brzechwuś"

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3, 

- Przedszkole nr 22 - Noras Kaja, Urszula Tomala, Hanna Kowalczyk, Kaja Kuderemska.

 

Kategoria soliści:

1 miejsce: Liliana Papoń - Przedszkole SportArt

2 miejsce: Urszula Cierzyńska - Przedszkole nr 8

3 miejsce: Olivia Kowalska - Przedszkole nr 20

 

Po odbiór nagród zapraszamy od dnia 29 listopada.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom :-)

Dzień tolerancji

 

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Na uczniów naszej szkoły czekały dziś atrakcje związane z tym dniem. Uczniowie wspólnie stworzyli drzewo tolerancji oraz miłych słów. Na korytarzach poukrywane były darmowe komplementy do zabrania, które wywoływały uśmiechy na ustach naszych uczniów! Przecież każdy lubi usłyszeć coś miłego!

 

Pamiętaj- krytykę zamień na komplement

Spotkanie w Mediatece

 

 

9 listopada klasa 7 B była na spotkaniu autorskim z Michałem Rusinkiem.
 

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat retoryki i magicznej funkcji języka. Dowiedzieli się, że słowa mogą zmieniać rzeczywistość.

 

Uczniowie otrzymali  odpowiedzi na bardzo ciekawe pytania:

- jaka jest najbardziej rozgadana część ciała człowieka?

- czy ludzie mają pamięć jak rybki akwariowe?

- dlaczego Polacy muszą się raczyć środkami przeciwbólowymi?

- kto stworzył sąsiada?

- czym jest polska przekora?

 

Bardzo dziękujemy za dużo po(mocnych) słów:)

   

 

Dnia 9 listopada we wtorek
odbędą się konsultacje on-line
dla rodziców 

 

 

 

 

Szczegóły u wychowawców.

Konsultacje z Rodzicami

Dzień Erasmusa w Zespole Szkół nr 7

 

   

  Dnia 9 listopada Zespół Szkół nr 7 w Tychach zorganizował Dzień Erasmusa.

 

W trakcie spotkania uczniowie klas ósmych z naszej szkoły mieli możliwość poznania projektów już zrealizowanych w ZS nr 7 i tych projektów, które mają być realizowane w kolejnych latach szkolnych.

 

Podziwialiśmy  pokaz tańca (tango) oraz tańca uczennic, które były animatorkami w hotelu na Teneryfie.

 

Spróbowaliśmy słodkiego poczęstunku przygotowanego w trakcie spotkania - kuchnia alpejska i kuchnia śródziemnomorska. 

 

 

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę”, który skierowany jest dla uczniów klas VI-VIII, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

 

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Zadanie jest współfinansowane z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

 

Uczniowie naszej szkoły będą brać udział w cyklu warsztatów, prowadzonych przez pedagoga szkolnego, podczas których poznają 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Całość oparta będzie na doświadczeniach i przeżyciach naszych uczniów.

Tydzień życzliwości

 

W najbliższym tygodniu, 22.11-26.11.2021r., w naszej szkole obchodzić będziemy Tydzień życzliwości pod hasłem "Uśmiechnij się i podaj dalej!"

 

Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy na najbliższe dni, zapraszając wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do dzielenia się dobrem i uśmiechem.

 

Efektami wszystkich działań podzielimy się na stronie internetowej szkoły oraz na profilu na Facebooku.

 

Uśmiechnij się i podaj dalej!

Ogólnopolska akcja Góra Grosza

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki groszy :)

 

Samorząd Uczniowski

19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

 

W dniach 1-19 listopada nasza szkoła brała aktywny udział w kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie

 

 

Spotkanie on-line dla rodziców

pt. Nawyk, zły wzór, uzależnienie?

Jak i dlaczego tracimy kontrolę nad nowymi technologiami?

 
 
W poniedziałek 22.11.2021 o godzinie 19:00 zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW na ciekawe spotkanie, które poprowadzi Maciej Dębski - socjolog Uniwersytet Gdański oraz założyciel Fundacja Dbam o Mój Zasięg. Spotkanie odbywa się w ramach akcji Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w której nasza szkoła uczestniczy.
 
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

 

Program "Poznaj Polskę"

 

Nasza szkoła zgłosiła swój udział do programu "Poznaj Polskę" , w ramach którego uczniowie klas 7d, 7e i 8b, około 50 osób, mają pojechać na dwudniową wycieczkę do Wrocławia.

 

Będziemy zwiedzać: zespół historycznego centrum, Halę Stulecia, Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody, Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Panoramę Racławicką, Pawilon Czterech Kopuł oraz Afrykarium.

Celem wycieczki będzie:
- Poznanie historii i architektury najstarszej części miasta Wrocławia-Ostrowa Tumskiego.

- Udział w interaktywnych warsztatach w Hydropolis, dzięki któremu uczniowie odkryją związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

- Poznanie różnych ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu-Afryki.

- Podziwianie ,, Panoramy Racławickiej'.

 

W naszej szkole staramy się uatrakcyjnić proces edukacyjny. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez działanie, doświadczanie, podróżowanie.

W najbliższym czasie wszyscy uczniowie klas trzecich wezmą udział w programie MEN "Poznaj Polskę"Wyruszą w edukacyjną, trzydniową podróż, podczas której między innymi zwiedzą wyjątkowe Ruiny Zamku Krzyżtopór oraz Podziemia Opatowskie. W drugim dniu zweryfikują swoją wiedzę na temat historycznego zespołu architektoniczno - krajobrazowego w Sandomierzu, zwiedzą także tutejsze Muzeum Okręgowe. W kolejnym dniu zajrzą do Muzeum Diecezjalnego, po czym udadzą się w podróż do Muzeum Zamkowego w Łańcucie.

 

Podczas minionego tygodnia, rozmawialiśmy o najstarszych miastach oraz zamkach w Polsce.

 

Cieszymy się, że mamy możliwość poszerzenia tej wiedzy i wzbogacenia własnych doświadczeń.

 
 
 

 

 

Międzynarodowy Konkurs
"Anglojęzyczna Kartka dla Pluszowego Misia"

 

 

W ostatnim czasie nasza szkoła wraz z Przedszkolem nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach miała ogromny zaszczyt zorganizowania międzynarodowego konkursu "Anglojęzyczna Kartka dla Pluszowego Misia". Dalej nie możemy wyjść z podziwu, ile pięknych prac wpłynęło w ramach konkursu!

W dniu dzisiejszym jury w składzie Pani Dorota Gnacik- Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty, Pani Danuta Wójcik- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Pan Maciej Gruchlik- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury nr 1 rozpoczęło obrady, podczas których zostaną wyłonione zwycięskie prace. Wyniki podamy już wkrótce, a już teraz chcemy podziękować wszystkim uczestnikom za wykonanie tak pięknych kartek urodzinowych.

Miś jest zachwycony życzeniami w języku angielskim!

 

Zapraszamy do galerii prac konkursowych poniżej.

 

Tydzień życzliwości
"Uśmiechnij się i podaj dalej"

 

W minionym tygodniu obchodziliśmy Tydzień Życzliwości pod hasłem "Uśmiechnij się i podaj dalej!". Zakończeniem tego tygodnia była zabawa w "fotobudce", gdzie można było sobie poprawić humor pełnym życzliwości uśmiechem.

 

Niesiemy tę radość dalej, sprawiając by wzajemna życzliwość w nas pozostała- nie tylko od święta.

Sukces uczniów klasy artystycznej!

 

 

Z radością informujemy, że uczniowie klasy 1a zdobyli wyróżnienie w VI edycji  Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej "Nad nami Orzeł Biały".

 

Gratulujemy młodym wykonawcom i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Podziękowanie

 

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele Filipka Cholewy!

 

W imieniu Załogi Filipka przekazujemy podziękowania, które wpłynęły dla całej społeczności naszej szkoły za okazane serce i pomoc. 

 

Filipek otrzyma najdroższy lek świata! To wielki sukces!

 

Zbieramy nakrętki dla Wiktorka Szczechowiaka

 

 

Nasza szkolna społeczność aktywnie włącza się w akcje i zbiórki na rzecz potrzebujących.

 

Prowadzimy zbiórki nakrętek i grosików. Przekazaliśmy je Filipkowi Cholewie, który zdobył cel, otrzyma lek i zbiórka na jego konto została zakończona.

 

Nie przestajemy jednak działać i prowadzimy nadal zbiórki nakrętek i grosików, pomagając tym samym w zbiórce dla Wiktorka Szczechowiaka z Węgierskiej Górki.

 

Pomagajmy, bo dobro powraca!!!

 

Wyniki konkursu międzynarodowego "Anglojęzyczna Kartka Urodzinowa dla Pluszowego Misia"

 

Międzynarodowy Konkurs Anglojęzyczna Kartka Urodzinowa dla Pluszowego Misia

pod honorowym patronatem Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty Pani Doroty Gnacik został rozstrzygnięty!

Serdecznie dziękujemy jury: Pani Dorocie Gnacik - Dyrektorowi MCO Tychy,
Pani Danucie Wójcik - Dyrektorowi SP 36, Panu Maciejowi Gruchlikowi - Dyrektorowi MDK 1 Tychy za pracę podczas obrad. Wybór nie był łatwy, na konkurs wpłynęło 90 prac z Polski oraz Europy. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i dzieciom za pomysłowe urodzinowe kartki, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

 

Nagrody, dyplomy i podziękowania będą do odbioru w przedszkolu nr 9
w dniach 10 lub 13 grudnia 2021r:)

Podziękowanie za udział w akcji edukacyjnej

 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy 1 października 2021 r.

W akcji edukacyjnej brało udział ponad 650 000 osób z 27 krajów!

 

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły już kolejny raz brali udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.

Nieodpłatna pomoc prawna - Miasto Tychy - SURSUM CORDA

 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Miasto TYCHY, w ramach którego prowadzi nieodpłatnie pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 

 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

 

 

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy, stowarzyszenie prowadzi również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:
 

 

Pho3nix Kids

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do konkursu na platformie sportowej Pho3nix Kids! Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Anetta Kit

Nasi uczniowie aktywnie brali udział w sportowych zmaganiach, które były rejestrowane na  sportowej Pho3nix Kids.

Przedstawiamy nagrodzonych laureatów zmagań sportowychFilip Bielich, Filip Smoleń i Bogdan Nowak

BRAWO!!!

 

 

Dnia 14 grudnia we wtorek
odbędą się konsultacje on-line
dla rodziców 

 

 

 

 

Szczegóły u wychowawców.

Konsultacje z Rodzicami

PILNE!!!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 grudnia 2021r.
 od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 1 - 8 przyjmują
formę kształcenia na odległość - nauczanie zdalne.

 

 

 

 

 

 

Wszelkich szczegółowych informacji
będą udzielać wychowawcy klas
przez mobidziennik.

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 grudnia 2021r.


  do 9 stycznia 2022r.
  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 1 - 8 przyjmują
formę kształcenia na odległość - nauczanie zdalne.

 

 

 

 

 

 

 

Pho3nix Kids gra dla WOŚP

 

Fundacja Pho3nix wraz ze szkołami gra dla WOŚP!!!

 

Nasza szkoła została zarejestrowana do największego ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu na kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids!

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Anetta Kit.

 

Konkurs rusza 24 stycznia 2022 r. i będzie trwał przez 2 tygodnie.

 

Przeprowadzony będzie w całości w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids dostępnej w Google Play i App Store.

Poznaj Polskę - wycieczka do Wrocławia.

 

W dniach 6-7.12.2021r. uczniowie klas 7 i 8  SP 36 w Tychach uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia w ramach projektu ,, Poznaj Polskę’’.

 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie i poznanie historii, architektury Starego Miasta Wrocławia - Rynek, Ratusz, Pomnik "Ku czci Zwierząt Rzeźnych", Katedrę na Ostrowie Tumskim.

Uczniowie uczestniczyli w zabawie ,,Detektywi historii’’ podczas, której poznali legendy związane ze sławnymi Krasnalami Wrocławskimi.

W Muzeum Wody ,,Hydropolis’’ uczniowie mieli okazję poznać w sposób interaktywny tajniki  zjawisk związanych z wodą z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Podziwiali architekturę i historię  - perły modernizmu Hali Stulecia- obiektu-symbolu zwanej Katedrą Demokracji.

W Muzeum Narodowym w Pawilonie Czterech Kopuł uczniowie mogli zapoznać się z kolekcją dzieł współczesnej sztuki polskiej drugiej połowy XX w. i początku XXI w. 

 

Nauka przez doświadczenia

 

W ostatnim czasie w klasach siódmych oraz ósmych uczniowie zmagali się z różnymi doświadczeniami. Praca w grupach uczyła nas współpracy i pokazał, że tylko ona może doprowadzić nas do wyznaczonego celu.

Kolędowanie w Sp36

 

 

W piątek, 17 grudnia odbyła się Wigilia dla Dyrektorów,  na której uczniowie
klasy 1a o profilu artystycznym, oraz wybrani uczniowie z klasy 4a zaprezentowali krótki program kolędowy. Podczas występu na instrumentach grali:

- Aleksander Skowroński - cajon (klasa 7c)

- Szymon Jurczyński - gitara, ukulele

- Justyna Siemiątkowska- skrzypce

 

Zapraszamy do wysłuchania występu. 

 

 

Konkurs "Chemiczna bombka"

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Chemiczna bombka".
- Technika dowolna

- Tematyka chemiczna

Prace proszę przynieść po powrocie do szkoły

do nauczyciela chemii, wychowawcy lub na woźniówkę :-)

 

Na świąteczne piosenki przyszedł już czas.

Klasy 1a i 1b zapraszają na występ w języku angielskim.

Hello Santa Claus!

W oczekiwaniu na święta, klasa 3b zmierzyła się z nauką niełatwego tekstu bardzo znanej angielskiej świątecznej piosenki.

O jaką piosenkę chodzi?

Zapraszamy na występ!

 

 

 


  Od  10 stycznia 2022r.

powrót do nauki stacjonarnej

 

 

 

 

 

PHO3NIX - Konkurs sportowy

 

 

Nasza szkoła bierze udział w charytatywnym konkursie sportowym - ruszamy 24 stycznia. Poniżej informacje oraz linki do rejestracji.

 

 

APLIKACJA MOBILNA PHO3NIX KIDS

Konkurs przeprowadzony będzie w całości w darmowej aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play (dla telefonów z systemem Android) oraz AppStore (dla telefonów z systemem iOS). Można ją znaleźć wpisując w Google Play lub AppStorze frazę "Pho3nix Kids".

 

REJESTRACJA UCZNIÓW

Każdy użytkownik podczas pierwszego logowania wybiera z listy placówkę, której jest uczniem. Wybór szkoły jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rywalizacji na kroki w terminie 24.01 - 6.02.2022 r. 
Aby upewnić się, że uczeń ma poprawnie przypisaną szkołę, należy zajrzeć w „PROFIL” użytkownika. Jeśli uczeń ma przypisaną błędną szkołę lub nie przypisał szkoły w ogóle, powinien się skontaktować z pomocą techniczną pod adresem pomoc@pho3nix-kids.com w celu przypisania go do właściwej szkoły.

 

DOKŁADNA INSTRUKCJA REJESTRACJI

 

 

 

 

ZASADY KONKURSU I AKCJI CHARYTATYWNEJ

Konkurs stanowi rywalizację międzyszkolną, polegającą na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów każdej szkoły, a odbywa się w terminie: 24 stycznia – 6 lutego 2022.

Dzieci wykonują kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Wynik Szkoły w rankingu międzyszkolnym to suma kroków 50 najaktywniejszych uczniów z każdej placówki, co daje równe szanse szkołom o różnej ilości uczniów. Szkoły rywalizują o miano najaktywniejszej.

Fundacja Pho3nix nagrodzi uczniów 20 szkół z największą liczbą kroków wykonanych od 24.01 do 6.02. Do wygrania setki opasek sportowych Huawei Band 4!

 

Dodatkowo, za każdego ucznia Naszej szkoły, który wykona w aplikacji minimum 1000 kroków w okresie trwania konkursu, Fundacja Pho3nix przekaże na konto WOŚP 5 PLN. Naszym celem jest przekazanie 1 000 000 PLN na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, również w roku 2022 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

 

 

 

instrukcja rejestracji

 

Dnia 18 stycznia we wtorek
odbędą się zebrania z rodzicami

w formie on-line
 

 

 

 

&#