Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Wydarzenia szkolne 2020 / 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Informujemy, że z przedsionka szkoły lub ze szkolnej strony internetowej  www.sp36tychy.pl  można pobrać aktualne druki dotyczące zapisu dziecka do świetlicy szkolnej lub na obiady w roku szkolnym 2020/2021.


Prawidłowo i czytelnie wypełnione druki:

 

 

 

prosimy wrzucać do skrzynki w przedsionku szkoły do 1 września 2020 r.

 

Obiady wydawane będą od 03.09.2020r. - 24.06.2021r.

Drodzy Rodzice wnioskujący
o stypendium szkolne i zasiłek szkolny!!!

 

Aktualna informacja wraz z aktualnymi dokumentami do pobrania znajdują się  w zakładce DLA RODZICÓW>STYPENDIA I ZASIŁKI.

 

 

Najistotniejsze informacje dotyczące
bezpiecznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii
od 1 września 2020r.

 1. Do szkoły mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych i nie mający kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Wstęp do szkoły do wyznaczonej przestrzeni mają:

  • rodzice/opiekunowie uczniów klas I w „Strefie rodzica” (przy portierni).

  • rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 3. Przyprowadzający i odbierający dziecko powinni zachować następujące zasady:

 

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne, których wejście zostało wcześniej uzgodnione (telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Osoba upoważniona do wejścia może przebywać wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: sekretariat, gabinet medyczny, izolatorium,  gabinet pedagoga/psychologa.

 2. Osoby niebędące uczniami, pracownikami, rodzicami/opiekunami uczniów, wchodząc do szkoły są zobowiązane wpisać się do księgi wejścia/wyjścia

 3. Poza uczniami i pracownikami wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w szkole a także zachowania dystansu społecznego.

 4. Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego.

 5. Uczniowie przebywają w szkole w zespołach klasowych, w miarę możliwości unikać będziemy częstej zmiany pomieszczeń.

 6. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela w maseczkach.

 7. Na terenie szkoły obowiązuje jeden kierunek ruchu.

 8. Do szkoły wchodzimy:

       

       Klasy:

 

       Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb - wejście główne do budynku szkoły

 

       Va, VIa, VIb, VIc, VId, VIe -  wejście przy sali gimnastycznej od strony ZUS

 

       VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc - wejście do budynku szkoły od                                                                               strony boiska

 1. Ze szkoły wychodzimy:

 

     

 

        Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb - wejście główne do budynku szkoły

  

        Va, VIa, VIb, VIc, VId, VIe -  wejście przy sali gimnastycznej od strony ZUS

 

       VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc - wejście do budynku szkoły od                                                                               strony boiska

 

 1. Przed wejściem do szkoły pracownik dokona pomiaru temperatury ciała  ucznia termometrem bezdotykowym (za zgodą rodzica).

 2. Do odwołania spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów będą organizowane z wykorzystaniem dostępnych form kontaktów na odległość. O wybranym kanale komunikacji rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem e-dziennika.

 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych wszystkie drzwi do szkoły będą zamknięte.

 4. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.

 5. W miarę możliwości zajęcia odbywają się w przydzielonych klasom salach lekcyjnych.

 6. Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku lub szafce.

 7. W miarę możliwości organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie odbywała się poza budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem gier kontaktowych.

 8. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zasada utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m od innego użytkownika lub pracownika. Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie. Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z pracownikiem biblioteki.

 9. Świetlica pracuje w godzinach 7:00-17:30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przyborów i przedmiotów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 10. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 11. Obiady w wyznaczonej stołówce szkolnej będą wydawane grupom klasowym zgodnie z harmonogramem. Nie należy wnosić na teren stołówki żadnych przedmiotów. Ubrania wierzchnie, plecaki i worki uczniowie pozostawiają w  swoich szafkach. Przed wejściem do stołówki uczniowie muszą umyć ręce. Uczniowie spożywają obiad przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy zachowując dystans w stosunku do innych uczniów ( zajmując co drugie miejsce przy stole).

 12. Przyniesiony z domu posiłek należy zjeść podczas przerwy w sali lekcyjnej lub poza budynkiem szkoły.
  Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi uczniami.

 13. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 14. Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje w godzinach pracy pielęgniarki.  Osoby spoza szkoły wchodzą do gabinetu medycyny szkolnej na podstawie wykazu przedłożonego w sekretariacie odpowiednio przez pielęgniarkę.
  W gabinecie jednorazowo przebywa jeden pacjent.

 15. Na terenie szkoły udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę.

 16. Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między lekcjami lub w trakcie zajęć. Sale lekcyjne są dezynfekowane po każdej grupie klasowej.

 17. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte i wietrzone po każdej przerwie a powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

 18. Sprzęt na placu zabaw, boisku jest dezynfekowany co najmniej raz dziennie.

 19. Po zakończonych zajęciach w sali informatycznej po każdej grupie uczniów dezynfekowane są blaty i te elementy zestawu, z których korzystali uczniowie (klawiatura, myszka, słuchawki). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

 

W imieniu swoim oraz nauczycieli serdecznie zapraszam na uroczyste rozpoczęcie
Roku Szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020 roku, tj. wtorek. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią COVID-19 oraz innymi chorobami związanymi z sezonem jesienno-zimowym w szkole wprowadzono specjalne procedury.

Rozpoczęcie roku szkolnego, również będzie odbywało się w innej, niż zazwyczaj formie. Dlatego uprzejmie proszę Rodziców/opiekunów prawnych o pozostanie przed budynkiem szkoły.

Wyjątek stanowi jeden rodzic/opiekun prawny ucznia klasy pierwszej, który wchodzi na teren szkoły ze swoim dzieckiem po uprzednim wypisaniu stosownego oświadczenia.

 

Zapraszam rodziców uczniów klas II – VIII na spotkania on line z wychowawcami klas 31 sierpnia 2020r. o godzinie ustalonej przez wychowawcę, na którym przekazane zostaną szczegóły nauczania i funkcjonowania naszej szkoły w czasie pandemii.

 

Zapraszamy Rodzica/opiekuna ucznia klasy I  na spotkanie z nauczycielami 1 września 2020r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej, na którym rodzic/opiekun zostanie zapoznany ze szczegółami nauczania. Jeżeli uczeń klasy pierwszej będzie ze sobą posiadał róg obfitości, prosimy, aby go nie otwierać na terenie szkoły.

 

 

 

 

Dyrektor SP 36  Danuta Wójcik

 

 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

 

 

Klasy I

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z   pasowaniem na ucznia

 

godzina 11.00 – wejście główne

 

Klasa 1a i klasa 1b – sala gimnastyczna

 

 

 

 

Godzina 9.00

 

wejście główne

Klasa 8a – sala 4

Klasa 8b – sala 5

Klasa 8c – sala 1

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 7a – sala 3

Klasa 7b – sala 9

 

Wejście od strony boiska

Klasa 7c – sala 11

Klasa 7d -  sala 6

 

 

 

Godzina 9.30

 

Wejście główne

Klasa 6a – sala 2

Klasa 6b – sala 13

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 6c – sala 10

 

Wejście od strony boiska

Klasa 6d – sala 14

Klasa 6e – sala 7

 

 

 

godzina 10.00 

 

Wejście główne

Klasa 5a – sala 8

Klasa 4a – sala 4

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 4b – sala 5

Klasa 2b – sala 6

 

 

 

godzina 10.30

 

Wejście główne

Klasa 3a – sala 1

Klasa 3b – sala 3

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 3c – sala 2

Klasa 2a – sala 11

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy rozpoczynamy dnia 2 września 2020r.

 

Rodzice klas pierwszych proszeni są o przybycie
na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
z własnym długopisem oraz
o przyniesienie informacji ( dokumentu ) o gotowości szkolnej ucznia.  

 

ZAKRES OPIEKI PIELĘGNIARKI /HIGIENISTKI SZKOLNEJ
NAD UCZNIAMI W SZKOLE

Lista Ministra Edukacji Narodowej

 poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

 

 

Rodzice wnioskujący o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Aktualna informacja wraz z dokumentami do pobrania:

STYPENDIA SZKOLNE: www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html

ZASIŁEK SZKOLNY: www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/zasilek-szkolny.html

Bezpieczny powrót do szkół
- prezentacja z konferencja
Ministra Edukacji Narodowej

Zebrania z rodzicami

 

 

8 września (wtorek) 2020 r. o godzinie 17.00

 

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas I – III
na spotkania z wychowawcą do następujących sal:

 

Klasa I a - p. Iwona Antoszczyk– sala nr 1

 

Klasa I b – p. Alicja Piwowarczyk – sala nr 4

 

Klasa II a –p. Ewa Celińska -  sala nr 3

 

Klasa II b –p. Klaudia Zarzecka -  sala nr 6
w zastępstwie p. Marty Bogackiej

 

Klasa III a –Elżbieta Daniel   - sala nr 12

 

Klasa III b –p. Justyna Siemiątkowska -  sala nr 13

 

Klasa III c –p. Barbara Sosna-  sala nr 11

 

 

 

9 września (środa) 2020 r. o godzinie 17.00

 

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas IV – VI oraz VIIIb
na spotkania z wychowawcą do następujących sal:

 

Klasa IV a –p. Artur Sajewicz -  sala nr 2

 

Klasa IV b – p. Joanna Titz - sala nr 4

 

Klasa V a – p. Katarzyna Curyło -  sala nr 6

 

Klasa VI a –p. Sylwia Milczarek -  sala nr 7

 

Klasa VI b – p. Ilona Banaś - sala nr 8

 

Klasa VI c –p. Szymon Jurczyński - sala nr 11

 

Klasa VI e –p. Katarzyna Rams - sala nr 13

 

Klasa VI d –p. Beata Wojtal - sala nr 9

 

Klasa VIII b –p. Anetta Kit- sala nr 17

 

 

 

10 września (czwartek) 2020 r. o godzinie 17.00

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas VII – VIII na spotkania 
z wychowawcą do następujących sal:

 

 

Klasa VII a –p. Magdalena Frączek - sala nr 6

 

Klasa VII b –p. Beata Kliś- sala nr 7

 

Klasa VII c –p. Wojciech Majkowski- sala nr 5

 

Klasa VII d –p. Żaneta Wójcik- sala nr 11

 

Klasa VIII a –p. Aleksandra Panczek- sala nr 14

 

Klasa VIII c –p. Aleksandra Jasek- sala nr 3

 

 

 

Harmonogram wejścia do szkoły dla uczniów

obowiązujący od 7 września do odwołania

 

 

Klasy 1-4 -   wejście główne

 

Klasa 5a – wejście od strony boiska*

Klasa 6a – wejście od strony boiska*

Klasa 6b – wejście od strony boiska*

Klasa 6c - wejście od strony boiska*

Klasa 6d – wejście od strony boiska*

Klasa 6e – wejście od strony boiska*

Klasa 7a - wejście od strony boiska*

Klasa 7b – wejście od strony boiska* 

Klasa 7c –  wejście od strony boiska*

Klasa 7d – wejście od strony boiska*

Klasa 8a – wejście od strony boiska*

Klasa 8b – wejście od strony boiska*

Klasa 8c – wejście od strony boiska*

 

W przypadku deszczowej lub śnieżnej aury pogodowej wejście od strony boiska zostanie zamknięte. Uczniowie wchodzą wówczas do szkoły od strony ZUS.

 

*jeżeli klasa rozpoczyna zajęcia o godzinie 7:10 to do szkoły wchodzi wejściem głównym