Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Wydarzenia szkolne 2020 / 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Informujemy, że z przedsionka szkoły lub ze szkolnej strony internetowej  www.sp36tychy.pl  można pobrać aktualne druki dotyczące zapisu dziecka do świetlicy szkolnej lub na obiady w roku szkolnym 2020/2021.


Prawidłowo i czytelnie wypełnione druki:

 

 

 

prosimy wrzucać do skrzynki w przedsionku szkoły do 1 września 2020 r.

 

Obiady wydawane będą od 03.09.2020r. - 24.06.2021r.

Drodzy Rodzice wnioskujący
o stypendium szkolne i zasiłek szkolny!!!

 

Aktualna informacja wraz z aktualnymi dokumentami do pobrania znajdują się  w zakładce DLA RODZICÓW>STYPENDIA I ZASIŁKI.

 

 

Najistotniejsze informacje dotyczące
bezpiecznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii
od 1 września 2020r.

 1. Do szkoły mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych i nie mający kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Wstęp do szkoły do wyznaczonej przestrzeni mają:

  • rodzice/opiekunowie uczniów klas I w „Strefie rodzica” (przy portierni).

  • rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 3. Przyprowadzający i odbierający dziecko powinni zachować następujące zasady:

 

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne, których wejście zostało wcześniej uzgodnione (telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Osoba upoważniona do wejścia może przebywać wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: sekretariat, gabinet medyczny, izolatorium,  gabinet pedagoga/psychologa.

 2. Osoby niebędące uczniami, pracownikami, rodzicami/opiekunami uczniów, wchodząc do szkoły są zobowiązane wpisać się do księgi wejścia/wyjścia

 3. Poza uczniami i pracownikami wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w szkole a także zachowania dystansu społecznego.

 4. Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego.

 5. Uczniowie przebywają w szkole w zespołach klasowych, w miarę możliwości unikać będziemy częstej zmiany pomieszczeń.

 6. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela w maseczkach.

 7. Na terenie szkoły obowiązuje jeden kierunek ruchu.

 8. Do szkoły wchodzimy:

       

       Klasy:

 

       Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb - wejście główne do budynku szkoły

 

       Va, VIa, VIb, VIc, VId, VIe -  wejście przy sali gimnastycznej od strony ZUS

 

       VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc - wejście do budynku szkoły od                                                                               strony boiska

 1. Ze szkoły wychodzimy:

 

     

 

        Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb - wejście główne do budynku szkoły

  

        Va, VIa, VIb, VIc, VId, VIe -  wejście przy sali gimnastycznej od strony ZUS

 

       VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc - wejście do budynku szkoły od                                                                               strony boiska

 

 1. Przed wejściem do szkoły pracownik dokona pomiaru temperatury ciała  ucznia termometrem bezdotykowym (za zgodą rodzica).

 2. Do odwołania spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów będą organizowane z wykorzystaniem dostępnych form kontaktów na odległość. O wybranym kanale komunikacji rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem e-dziennika.

 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych wszystkie drzwi do szkoły będą zamknięte.

 4. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.

 5. W miarę możliwości zajęcia odbywają się w przydzielonych klasom salach lekcyjnych.

 6. Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku lub szafce.

 7. W miarę możliwości organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie odbywała się poza budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem gier kontaktowych.

 8. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zasada utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m od innego użytkownika lub pracownika. Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie. Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z pracownikiem biblioteki.

 9. Świetlica pracuje w godzinach 7:00-17:30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przyborów i przedmiotów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 10. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (przy portierni).

 11. Obiady w wyznaczonej stołówce szkolnej będą wydawane grupom klasowym zgodnie z harmonogramem. Nie należy wnosić na teren stołówki żadnych przedmiotów. Ubrania wierzchnie, plecaki i worki uczniowie pozostawiają w  swoich szafkach. Przed wejściem do stołówki uczniowie muszą umyć ręce. Uczniowie spożywają obiad przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy zachowując dystans w stosunku do innych uczniów ( zajmując co drugie miejsce przy stole).

 12. Przyniesiony z domu posiłek należy zjeść podczas przerwy w sali lekcyjnej lub poza budynkiem szkoły.
  Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi uczniami.

 13. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 14. Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje w godzinach pracy pielęgniarki.  Osoby spoza szkoły wchodzą do gabinetu medycyny szkolnej na podstawie wykazu przedłożonego w sekretariacie odpowiednio przez pielęgniarkę.
  W gabinecie jednorazowo przebywa jeden pacjent.

 15. Na terenie szkoły udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę.

 16. Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między lekcjami lub w trakcie zajęć. Sale lekcyjne są dezynfekowane po każdej grupie klasowej.

 17. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte i wietrzone po każdej przerwie a powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

 18. Sprzęt na placu zabaw, boisku jest dezynfekowany co najmniej raz dziennie.

 19. Po zakończonych zajęciach w sali informatycznej po każdej grupie uczniów dezynfekowane są blaty i te elementy zestawu, z których korzystali uczniowie (klawiatura, myszka, słuchawki). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

 

W imieniu swoim oraz nauczycieli serdecznie zapraszam na uroczyste rozpoczęcie
Roku Szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020 roku, tj. wtorek. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią COVID-19 oraz innymi chorobami związanymi z sezonem jesienno-zimowym w szkole wprowadzono specjalne procedury.

Rozpoczęcie roku szkolnego, również będzie odbywało się w innej, niż zazwyczaj formie. Dlatego uprzejmie proszę Rodziców/opiekunów prawnych o pozostanie przed budynkiem szkoły.

Wyjątek stanowi jeden rodzic/opiekun prawny ucznia klasy pierwszej, który wchodzi na teren szkoły ze swoim dzieckiem po uprzednim wypisaniu stosownego oświadczenia.

 

Zapraszam rodziców uczniów klas II – VIII na spotkania on line z wychowawcami klas 31 sierpnia 2020r. o godzinie ustalonej przez wychowawcę, na którym przekazane zostaną szczegóły nauczania i funkcjonowania naszej szkoły w czasie pandemii.

 

Zapraszamy Rodzica/opiekuna ucznia klasy I  na spotkanie z nauczycielami 1 września 2020r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej, na którym rodzic/opiekun zostanie zapoznany ze szczegółami nauczania. Jeżeli uczeń klasy pierwszej będzie ze sobą posiadał róg obfitości, prosimy, aby go nie otwierać na terenie szkoły.

 

 

 

 

Dyrektor SP 36  Danuta Wójcik

 

 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

 

 

Klasy I

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z   pasowaniem na ucznia

 

godzina 11.00 – wejście główne

 

Klasa 1a i klasa 1b – sala gimnastyczna

 

 

 

 

Godzina 9.00

 

wejście główne

Klasa 8a – sala 4

Klasa 8b – sala 5

Klasa 8c – sala 1

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 7a – sala 3

Klasa 7b – sala 9

 

Wejście od strony boiska

Klasa 7c – sala 11

Klasa 7d -  sala 6

 

 

 

Godzina 9.30

 

Wejście główne

Klasa 6a – sala 2

Klasa 6b – sala 13

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 6c – sala 10

 

Wejście od strony boiska

Klasa 6d – sala 14

Klasa 6e – sala 7

 

 

 

godzina 10.00 

 

Wejście główne

Klasa 5a – sala 8

Klasa 4a – sala 4

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 4b – sala 5

Klasa 2b – sala 6

 

 

 

godzina 10.30

 

Wejście główne

Klasa 3a – sala 1

Klasa 3b – sala 3

 

Wejście od strony ZUS-u

Klasa 3c – sala 2

Klasa 2a – sala 11

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy rozpoczynamy dnia 2 września 2020r.

 

Rodzice klas pierwszych proszeni są o przybycie
na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
z własnym długopisem oraz
o przyniesienie informacji ( dokumentu ) o gotowości szkolnej ucznia.  

 

ZAKRES OPIEKI PIELĘGNIARKI /HIGIENISTKI SZKOLNEJ
NAD UCZNIAMI W SZKOLE

Lista Ministra Edukacji Narodowej

 poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

 

 

Rodzice wnioskujący o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Aktualna informacja wraz z dokumentami do pobrania:

STYPENDIA SZKOLNE: www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html

ZASIŁEK SZKOLNY: www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/zasilek-szkolny.html

Bezpieczny powrót do szkół
- prezentacja z konferencja
Ministra Edukacji Narodowej

Zebrania z rodzicami

 

 

8 września (wtorek) 2020 r. o godzinie 17.00

 

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas I – III
na spotkania z wychowawcą do następujących sal:

 

Klasa I a - p. Iwona Antoszczyk– sala nr 1

 

Klasa I b – p. Alicja Piwowarczyk – sala nr 4

 

Klasa II a –p. Ewa Celińska -  sala nr 3

 

Klasa II b –p. Klaudia Zarzecka -  sala nr 6
w zastępstwie p. Marty Bogackiej

 

Klasa III a –Elżbieta Daniel   - sala nr 12

 

Klasa III b –p. Justyna Siemiątkowska -  sala nr 13

 

Klasa III c –p. Barbara Sosna-  sala nr 11

 

 

 

9 września (środa) 2020 r. o godzinie 17.00

 

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas IV – VI oraz VIIIb
na spotkania z wychowawcą do następujących sal:

 

Klasa IV a –p. Artur Sajewicz -  sala nr 2

 

Klasa IV b – p. Joanna Titz - sala nr 4

 

Klasa V a – p. Katarzyna Curyło -  sala nr 6

 

Klasa VI a –p. Sylwia Milczarek -  sala nr 7

 

Klasa VI b – p. Ilona Banaś - sala nr 8

 

Klasa VI c –p. Szymon Jurczyński - sala nr 11

 

Klasa VI e –p. Katarzyna Rams - sala nr 13

 

Klasa VI d –p. Beata Wojtal - sala nr 9

 

Klasa VIII b –p. Anetta Kit- sala nr 17

 

 

 

10 września (czwartek) 2020 r. o godzinie 17.00

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas VII – VIII na spotkania 
z wychowawcą do następujących sal:

 

 

Klasa VII a –p. Magdalena Frączek - sala nr 6

 

Klasa VII b –p. Beata Kliś- sala nr 7

 

Klasa VII c –p. Wojciech Majkowski- sala nr 5

 

Klasa VII d –p. Żaneta Wójcik- sala nr 11

 

Klasa VIII a –p. Aleksandra Panczek- sala nr 14

 

Klasa VIII c –p. Aleksandra Jasek- sala nr 3

 

 

 

Harmonogram wejścia do szkoły dla uczniów

obowiązujący od 7 września do odwołania

 

 

Klasy 1-4 -   wejście główne

 

Klasa 5a – wejście od strony boiska*

Klasa 6a – wejście od strony boiska*

Klasa 6b – wejście od strony boiska*

Klasa 6c - wejście od strony boiska*

Klasa 6d – wejście od strony boiska*

Klasa 6e – wejście od strony boiska*

Klasa 7a - wejście od strony boiska*

Klasa 7b – wejście od strony boiska* 

Klasa 7c –  wejście od strony boiska*

Klasa 7d – wejście od strony boiska*

Klasa 8a – wejście od strony boiska*

Klasa 8b – wejście od strony boiska*

Klasa 8c – wejście od strony boiska*

 

W przypadku deszczowej lub śnieżnej aury pogodowej wejście od strony boiska zostanie zamknięte. Uczniowie wchodzą wówczas do szkoły od strony ZUS.

 

*jeżeli klasa rozpoczyna zajęcia o godzinie 7:10 to do szkoły wchodzi wejściem głównym

 

PILNE!!!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej
(Dz.U. z 2020r. poz. 1870)

 od 24 października do 8 listopada
  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 4 - 8 przyjmują
formę kształcenia na odległość - nauczanie zdalne.

 

 

 

 

 

 

Klasy 1 - 3 uczą się w trybie stacjonarnym
(stołówka i świetlica pracuje na zasadach określonych
na dzień 1 września 2020r.)

 

 

 

 

 

Wszelkich szczegółowych informacji będą udzielać
wychowawcy klas przez mobidziennik.

 

Regulamin Pracy Szkoły w systemie kształcenia na odległość

 

 

czytaj więcej.....

Zmienione godziny pracy
szkolnej biblioteki.

 

 

 

 

28.10-30.10.2020 r. 

 

środa -  12.00 - 17.00 - wyłącznie dla uczniów  klas IV - VIII

czwartek -  9.00 - 14.00

piątek -  8.00 - 14.00

 

 

 

02.11.- 06.11.2020 r.

 

poniedziałek - 8.00-14.00

wtorek - 8.00-14.00

środa- 12.00 - 17.00 - wyłącznie dla uczniów  klas IV - VIII

czwartek -  9.00 - 14.00

piątek -  8.00 - 14.00

Harmonogram wejścia do szkoły dla uczniów

 

 

Klasy 1-4 -   wejście główne

 

Klasa 5a – wejście od strony boiska*

Klasa 6a – wejście od strony boiska*

Klasa 6b – wejście od strony boiska*

Klasa 6c - wejście od strony boiska*

Klasa 6d – wejście od strony boiska*

Klasa 6e – wejście od strony boiska*

Klasa 7a - wejście od strony boiska*

Klasa 7b – wejście od strony boiska* 

Klasa 7c –  wejście od strony boiska*

Klasa 7d – wejście od strony boiska*

Klasa 8a – wejście od strony boiska*

Klasa 8b – wejście od strony boiska*

Klasa 8c – wejście od strony boiska*

 

W przypadku deszczowej lub śnieżnej aury pogodowej wejście od strony boiska
zostanie zamknięte.


Uczniowie wchodzą wówczas do szkoły od strony ZUS.

 

*jeżeli klasa rozpoczyna zajęcia o godzinie 7:10 to do szkoły wchodzi wejściem głównym

 

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 

 

W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 

To odznaczenie, przyznawane jest przez dzieci dorosłym. Na pomysł nadawania Orderu Uśmiechu wpadła w 1968 r. redakcja ,,Kuriera Polskiego" , a w 1968 r. miał on już rangę międzynarodową.

Inspiracją do powstania Orderu Uśmiechu był wywiad z Wandą Chotomską  z okazji 5-lecia dobranocki dl dzieci ,,Jacek i Agatka", podczas którego pisarka opowiedziała o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod Warszawą , który chciał nagrodzić Jacka. Projekt Orderu Uśmiechu stworzyła dziewięciolatka, która od talerzyka i szklanki odrysowała słońce do którego ręcznie dorysowała nierówne płomienie. 

Jury wybrało ten projekt z ponad 44 tysięcy prac. Ponadto w 1996 r. w Rabce utworzono Muzeum Orderu Uśmiechu. 

Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność przynosi dzieciom najwięcej radości. 

W naszej szkole wręczyliśmy Ordery Uśmiechu naszym nauczycielom. Niech ich uśmiech i dobre serce zawsze nam towarzyszy :)

Szkoda, że nie mogli wypić soku z cytryny ( obostrzenia sanepidu ) . Mimo to ceremonia wręczania była bardzo miła :)

 

Laboratoria z fizyki

 

W ostatnim tygodniu na lekcji fizyki klasy siódme zmagały się z wyzwaniem polegającym na badaniu napięcia powierzchniowego cieczy. Woda, płyn do mycia naczyń, kawałek tekturki oraz drutu okazały się niezwykle skuteczną nauką przez zabawę. To pierwsze doświadczenia, które uczniowie przeprowadzali samodzielni i zapewne nie ostatnie.

Sukcesy naszych uczniów.

 

 

Uczennica naszej szkoły Maja Kabus ( 8c) zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Kim Będę" organizowanym przez Fundację Pomagania Dzieciom. Celem konkursu było zainspirowanie do poszukiwań informacji o zawodach i świecie pracy. Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej.

 

Maja tym samym zdobyła nagrodę dla całej klasy - dofinansowanie 40% do 6 dniowego 
(5 noclegów) pobytu z wyżywieniem, w Hotelu PRL w Zakopanem w terminie 30.05-04.06.2021r.

 

Serdecznie gratulujemy

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy 2 października.

Wiemy, że znajomość tabliczki mnożenia jest bardzo ważna. Bez umiejętności sprawnego mnożenia pojawiają się liczne trudności w nauce matematyki... A tego nie chcemy!

KONSULTACJE

 

Dnia 13 października 2020 r. (wtorek) odbędą się konsultacje dla rodziców.

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną, będą one miały formę on-line.

Szczegóły dostępne u wychowawców. 

"Odkrywamy tajemnice świata z mikroskopem"

 

A my nieustannie na innowacji "Odkrywamy tajemnice świata z mikroskopem". Poznaliśmy już plastydy, które sprawiają że np. jarzębina i papryka są czerwone. Widzieliśmy chloroplasty w liściu trzykrotki. Ostatnio odkryliśmy tajemnice ziemniaka. Czy wiedzieliście że jego komórki zawierają ziarna skrobi? To one sprawiają, że ziemianki zagościły na naszych talerzach. Ziarna skrobi widziane pod mikroskopem są naprawdę niesamowite! Zwłaszcza te, które zabarwiliśmy płynem Lugola. Dzięki kamerce, którą udało nam się uruchomić zrobiliśmy zdjęcia obrazu w mikroskopie. Teraz wiemy, że ziemniak to prawdziwa spiżarnia:)

 

Kleksografia...

 

Od kilku dni klasa 4b na lekcjach języka polskiego omawia lekturę Jana Brzechwy pt.,, Akademia pana Kleksa". Wszyscy uczniowie z ogromną przyjemnością przenoszą się codziennie do niezwykłej szkoły Ambrożego Kleksa. I chłopcy, i dziewczęta biorą udział w lekcjach m,in.  kleksografii, w zajęciach przędzenia liter, czy zajęciach kulinarnych. Wszyscy zgodnie przyznają, że akademia profesora to magiczne miejsce.

OŚWIATA DAWNIEJ I DZIŚ

 

   Nauka jest i zawsze była nieodłączną częścią życia człowieka. Dla nas, mieszkańców kontynentu europejskiego kolebką nauki i edukacji jest starożytna Grecja, To właśnie tam już 2500 lat temu powstawały pierwsze szkoły. Uczono w nich polityki, etyki, filozofii czy retoryki.

 

   Prowadzili je wybitni filozofowie tacy jak Arystoteles, Sokrates czy Platon. Już wtedy doceniano osoby wykształcone a szanowani obywatele musieli pobierać nauki u najwybitniejszych mistrzów.

W następnych wiekach powstawało mnóstwo szkół. Przestały się one opierać na wybitnej jednostce jak to miało miejsce wcześniej. Teraz była to już grupa wykształconych osób.

   

  W średniowieczu bardzo popularne stały się szkoły przyklasztorne i właśnie dlatego ludzie Kościoła byli w tym okresie najlepiej wykształceni. Pierwszą polską uczelnią był Uniwersytet Jagielloński założony w Krakowie w 1364 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego.

    

   Zdecydowana zmiana w systemie edukacji na ziemiach polskich nastąpiła dopiero pod koniec istnienia I Rzeczpospolitej. Związane to było z likwidacją zakonu jezuitów, w rękach którego dotychczas znajdowała się większość szkolnictwa, głównie średniego. Obawa przed pustką oraz roztrwonieniem majątku pojezuickiego skłoniła posłów sejmu rozbiorowego do powołania Komisji Edukacji Narodowej - pierwszej takiej instytucji w Europie. Jej pełna nazwa to Komisja nad Edukacją młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” . Składała się ona z 8 osób. Stworzyła jednolity system szkolny, z przemyślanym systemem nadzoru i kontroli. Przygotowała nowe plany nauczania i podręczniki, zreformowała uczelnie wyższe, stworzyła stan akademicki, który tworzyli nauczyciele z odpowiednim uposażeniem i prawami. I wreszcie stworzyła także administrację szkolną.


     Jako że powołano ją 14 października to dzień ten obchodzony jest obecnie jako Dzień Edukacji Narodowej. Popularnie oczywiście mówimy, że to Dzień Nauczyciela ale tak naprawdę jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Oficjalnie obchodzone jest od 1972 roku.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Nauczyciele też byli dziećmi :)

Pupile naszych nauczycieli

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI W NASZEJ SZKOLE

 

 

Dnia 1 października obchodziliśmy w naszej szkole dzień muzyki. Z tej okazji klasa 1b, 2b, 3a, 3b oraz dwie uczennice z klasy 6 nagrały utwór z filmu "Piraci z Karaibów". Uczniowie w tym utworze z ogromną radością grali na dzwonkach chromatycznych, fletach, bum bum rurkach, skrzypcach oraz ukulele. Zachęcamy do obejrzenia filmiku. 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Reklama na lekcjach języka polskiego w klasie szóstej.

 

Podczas lekcji języka polskiego rozwijaliśmy umiejętności krytycznej analizy komunikatów reklamowych.  Badaliśmy język reklam i uczyliśmy się dostrzegać zalety i wady komunikatu perswazyjnego.

 

Nareszcie przyszła pora, aby zaprezentować NASZE reklamy.

Powrót do historii...

 

W piątek klasa 3B udała się na wycieczkę klasową do Muzeum Regionalnego Smolarnia w Kobiórze. Uczniowie dowiedzieli się jak kiedyś wyglądało życie codzienne min. w jaki sposób robiło się mąkę na żarnach, masło, jak ludzie robili pranie. Poznali również historię budynku do którego przyjechali. Dzieci na koniec zwiedzania zostały poczęstowane pyszną "zistą" i udały się do lasu, aby szukać oznak jesieni. 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

Dnia 26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz promowanie różnych kultur i różnorodności językowej.

Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do obchodów tego święta. W piątek 25 września na lekcjach języków obcych uczniowie mierzyli się ze specjalnymi zadaniami i quizami, które sprawdzały ich znajomość europejskich języków i kultury różnych państw. Uczniowie dowiedzieli się co to są palindromy, jakie są najdłuższe słowa w różnych językach, zmierzyli się z łamaczami językowymi i wieloma innymi ciekawostkami językowymi. Do Europejskiego Dnia Języków Obcych przyłączyli się również uczniowie kl.7 poznając łacińskie nazwy pierwiastków chemicznych. Wszak wiadomo, że łacina była językiem ojczystym Rzymian, a przez wiele wieków była również językiem nauki. Do dziś pozostaję językiem urzędowym Państwa Watykańskiego.

 

W tym dniu odbył się również konkurs dla klas 4-6 „Po co Ci te języki obce?”. Uczniowie wykonywali plakaty, które mają na celu promowanie nauki języków obcych.

Zwycięzcami zostali:

 

Tomasz Loska – I miejsce

Maja Wnukowska – I miejsce

 

Patrycja Młyńczyk - II miejsce

Wiktoria Szyderska - II miejsce

 

Alicja Mikoda – III miejsce

 

Milena Kwaśniewska – wyróżnienie

Emilia Pacyga – wyróżnienie

Asia Strąk- wyróżnienie

 

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy! W przyszłym roku również będziemy obchodzić ten niezwykły dzień bo warto uczyć się języków obcych!

 

"Sprzątanie Świata 2020"

 

1.09.2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji "Sprzątanie Świata 2020"

Ze starych podkoszulków wykonywali,,  ECO-TORBY' którym dali drugie życie.

Wykazali się kreatywnością i estetyką.

 

W konkursie brało udział wielu uczniów z różnych klas.

 

I miejsce zajęli

 

Magda Forner 6b

Hania Tomczyk 5a

Alan Cieśla 6a

 

II miejsce zajęli 

 

Amelia Kotowicz 6e

Julia Miterska 4b

 

III miejsce zajęły:

 

Maja Wronka 7b

Maja Wnukowska 6b

Święto pieczonego ziemniaka w klasie 3

 

We wtorek popołudniu uczniowie z klasy 3b mieli okazję uczestniczyć w warsztatach popołudniowych wraz z rodzicami z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka. Uczestnicy spotkania rywalizowali ze sobą w zawodach min. biegu z ziemniakiem na drewnianej łyżce, rzutu do celu ziemniakiem, obieraniem ziemniaka na czas. Po wyczerpujących zawodach dzieci i rodzice jedli pyszne upieczone na ognisku ziemniaki. Kilkoro dzieci pierwszy raz miało okazję skosztować ziemniaka upieczonego w ognisku. Był to wspaniale, rodzinnie spędzony czas dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość integracji, rozwijania kompetencji społecznych, ćwiczenia koordynacji ruchowej. Wszystkim obecnym bardzo dziękuję.

Sprzątanie Świata w Sp 36

 

Za nami pracowity tydzień! Uczniowie z naszej szkoły w ramach akcji „Sprzątanie świata 2020” przenieśli się do wirtualnego pokoju zagadek- escape room. Podczas lekcji wychowawczych rozwiązywali zadania i szukali kodu. Największą trudność sprawiło zadanie, które polegało na znalezieniu obecnie najmodniejszej rzeczy, jaką można ze sobą zabrać idąc do restauracji. Tą tajemniczą rzeczą był zwykły kubek, który ograniczy korzystanie z plastikowych naczyń. Po znalezieniu wszystkich cyfr udało się posprzątać świat, na razie wirtualnie, ale nawyki, których uczniowie się nauczyli pozostaną na pewno na długo!!!

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w klasie 2b 

 

29.09.2020r. uczniowie klasy 2b gościli panią Anię, która jest pracownikiem szkolnej biblioteki. Drugoklasiści wysłuchali pouczającą historię o foczce Klifce. W ten sposób uczcili Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Kropka daje moc!

 

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Świętowaliśmy kreatywność i odwagę. Budowaliśmy poczucie własnej wartości. Przygotowywaliśmy się do odnajdywania własnych niepowtarzalnych talentów. Szkolne obchody rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu o małej Vashti, po czym rozpoczęła się dyskusja. 

Cieszymy się, że Dzień Kropki skłonił uczniów jak i nauczycieli do rozmyślań o wartościach i prawdziwych relacjach między ludźmi.

Szanowni Państwo!

 

Wielkimi krokami zbliża się ósma edycja CodeWeek, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania – w tym roku świętujemy w dniach 10-25 października, czyli już za miesiąc!

 

Wraz z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim serdecznie zapraszamy do udziału w tym największym programistycznym wydarzeniu w Europie.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Polska świetnie sobie radzi w tym wyścigu – dwa lata temu zajęliśmy trzecie miejsce na podium, w ubiegłym roku – już drugie, więc nikogo chyba nie zdziwi, że w tym roku także marzy nam się miejsce w czołówce.

Narodowe Czytanie „Balladyny”

 

W dniu 4 września nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję organizowaną przez prezydenta RP. Przedsięwzięcie popularyzuje czytelnictwo i udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc.

Tegoroczną lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania była  „Balladyna”
Juliusza Słowackiego.

Dzieło jest jednym z ważniejszych utworów polskiego romantyzmu, który przedstawia losy tytułowej bohaterki na tle wydarzeń legendarnych i fantastycznych przeplatanych elementami komedii, ironii, sentymentalizmu i wierzeń ludowych.

 

Wspólna lektura klasyki polskiej literatury przekonała uczniów klas 7-8, że dzieła naszych największych pisarzy potrafią zainteresować i rozbudzić wyobraźnię czytelniczą.

Wernisaż Pani Anety Mlaś

 

W piątek 30 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach  wraz z nauczycielem plastyki mgr Żanetą Wójcik odwiedzili wystawę prac mamy naszej uczennicy, artystki Pani Anety Mlaś

 

Prace zrobiły niesamowite wrażenie. Pełne mistycyzmu, magii i tajemnicy. Niesamowite wrażenia i bardzo ciekawe doświadczenie.

Dziękujemy :)

"Liga języka włoskiego"

 

 

 

 

 

W naszej szkole uczniowie klas 5-6, którzy mają zajęcia z języka włoskiego biorą udział w "Lidze języka włoskiego". To cykl quizów o tematyce kulturowej, rozwijających i zachęcających do dalszego odkrywania Włoch.

W październiku chętni uczniowie zgłębiali zagadnienia poświęcone gestykulacji oraz włoskim stereotypom.

 

W tym miesiącu mistrzami Ligii zostali (najlepsze wyniki i najlepszy czas rozwiązania quizów):

w klasie 5.: Martyna Młyńczyk

w klasach 6.: Patrycja Młyńczyk

                       

 

                                                        Complimenti!

 

 

Linki do filmików towarzyszących quizowi:

www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0

www.youtube.com/watch?v=Zu6XviFCbfk

PILNE!!!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 listopada 2020r.
(Dz.U. z 2020r. poz. 1960)

 od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020r.
  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 1 - 8 przyjmują
formę kształcenia na odległość - nauczanie zdalne.

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich szczegółowych informacji
będą udzielać wychowawcy klas
przez mobidziennik.

 

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców oraz w międzyklasowym konkursie szkolnym na najlepszą pracę o tematyce STOP PRZEMOCY. Zachęcamy wszystkie klasy do zaangażowania się w działania w ramach kampanii. Szczegóły przedstawią wychowawcy klas. Mamy nadzieję, że powstaną inspirujące i niezwykle kreatywne prace, które opublikujemy na stronie internetowej szkoły 19 listopada w trakcie happeningu.

19 dni przeciw przemocy
 

i krzywdzeniu dzieci.

Prace okolicznościowe
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Uczniowie naszej szkoły na plastyce uczcili Narodowe Święto Niepodległości wykonując wspaniałe kartki okolicznościowe wykorzystując wiele ciekawych technik. 

Od 9 listopada nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

 

czytaj więcej...

Zasiłek opiekuńczy

 

czytaj więcej...

 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody 11 listopada.

Punktualnie o godz. 11.11 uczniowie i nauczyciele z całej szkoły odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą platformy TEAMS, a tym samym dołączyliśmy do ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, które wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

Ponadto klasy trzecie pięknie odśpiewały popularne pieśni żołnierskie z czasów I wojny światowej.

 

Zachęcamy do posłuchania jako pierwszej pieśni pt. "Pierwsza Kadrowa". Jej tytuł nawiązuje do utworzonej w Krakowie I kampanii kadrowej, będącej zalążkiem Legionów Polskich.

Narodowe Święto Niepodległości

Druga pieśń "Przybyli ułani pod okienko"- pieśń śpiewana przez ułanów w czasach międzywojennych.

 

Zespołowi akompaniują nasi wspaniali wszechstronnie uzdolnieni uczniowie i nauczyciele:

 • skrzypce: Agnieszka Woźny , Justyna Woźny oraz p. Justyna Siemiątkowska,

 

 • ukulele - p. Szymon Jurczyński.

 

 

Trzymamy kciuki za naszych artystów, ponieważ pieśni te biorą udział w konkursie

pt. "Nad nami orzeł biały" organizowanym przez Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

KONSULTACJE

 

Dnia 10 listopada 2020 r. (wtorek) odbędą się konsultacje dla rodziców.

Będą one miały formę on-line na TEAMS.

Szczegóły dostępne u wychowawców. 

Nowy Regulamin Pracy Szkoły
w systemie kształcenia na odległość
 
obowiązujacy od 9 listopada

 

 

czytaj więcej.....

Wyróżnienie w ramach
V Gali Najzdolniejszych Uczniów Miasta Tychy

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować,
że uczeń naszej szkoły

 


Karol Szczepanek

 


otrzymał wyróżnienie w ramach
V Gali Najzdolniejszych Uczniów Miasta Tychy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

Jesienne prace plastyczne.

 

Jesień, to wspaniała pora roku. Magiczne kolory, spacery w lesie i zapach jesiennych liści.

Uczniowie klas VII postanowili użyć jesiennych barw do wykonania projekty dywanu.

Efekty są widoczne na przedstawionych pracach w galerii

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Jesienna martwa natura

 

 

Dynie, chryzantemy, jesienne liście i mnóstwo ciepłych barw. Nasi uczniowie postanowili pokazać martwą naturę w jesiennej odsłonie. Jak widać , kompozycja, kolor i światło sprawiły, że są to gotowe obrazy.

Brakuje im tylko złotych ram... 

19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

 

 

Jak co roku nasza szkoła  przystąpiła do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach zaplanowanych działań wychowawcy przeprowadzili zajęcia i pogadanki w klasach. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie międzyklasowym na najlepszą pracę pod hasłem STOP PRZEMOCY. Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i doceniamy Wasze zaangażowanie.  Powstało wiele ciekawych, kreatywnych i inspirujących opracowań.

 

Zgodnie z zasadami konkursu publikujemy prace klasowe.

praca klasy 7d

praca klasy 3a

praca klasy 6d

praca klasy 4b

praca klasy 2b

List gończy...

 

Uczniowie klas szóstych za pośrednictwem strony internetowej szkoły, zamieszczają listy gończe groźnego przestępcy. Mamy nadzieję, że zostanie on szybko złapany i już nie zrobi nikomu krzywdy."

Tasiemiec prezentacja

 

"Pierwsza Kadrowa"

"Przybyli ułani pod okienko"

 

Tydzień życzliwości.

 

Za Nami Tydzień Życzliwości - to był bardzo miło spędzony czas. Wielu z Was zaangażowało się w działania związane z organizacją tego wyjątkowego tygodnia. Dzięki Waszym pracom powstał wyjątkowy kalendarz na 2021 rok, który możecie wydrukować. Kalendarz  zostanie udostępniony  w plikach na Teams.  Życzliwość to niezwykła magia, której będziemy doświadczać cały czas.

Kalendarz uczniowski

Brygada 36 - ta wyróżniona 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej "Nad nami Orzeł Biały". Konkurs ten odbywał się w innej formie niż zwykle, ponieważ ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane uczestnicy przesyłali nagrania ze swoim występem. Ku naszej radości Jury postanowiły wyróżnić występ naszych uczniów. Wykonawcom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do ponownego wysłuchania wyróżnionych piosenek. 

PILNE!!!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 24 listopada 2020r.
(Dz.U. z 2020r. poz. 2087)

  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

dla klas 1 - 8
w formie kształcenia na odległość - nauczanie zdalne
zostają wydłużone do 3 stycznia 2021r.


 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef. To wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach podejmowane są wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Z tej okazji wychowawcy podczas lekcji on-line zapoznali uczniów z prawami dzieci. Następnie każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę w tej dziedzinie rozwiązując quizy Kahoot przygotowane przez Unicef. Podczas rozwiązywania quizów uczniowie nie tylko dobrze się bawili, ale również mogli utrwalić wiedzę i nabyć nowe kompetencje wykorzystując nowoczesne technologie.

Tydzień życzliwości

25 listopada uczcijmy Światowy Dzień Pluszowego Misia!

 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Nieważne czy świętowanie będzie polegało na ciepłym wspomnieniu ukochanego w dzieciństwie pluszaka, czy na wielkim misiowym przyjęciu, w którym udział wezmą dzieci, rodzice i wszystkie zabawki.

 

 

STO LAT MISIU!

 

Nasi uczniowie z ogromną przyjemnością uczcili to święto :)

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

,,Tydzień Życzliwości - niech trwa”

 

Życzliwość, uśmiech i pomoc- to słowa, które przez ostatni tydzień były wszystkim wyjątkowo bliskie. Obchodziliśmy bowiem Tydzień Życzliwości. Wszyscy uczniowie włączyli się do działań organizowanych w szkole. I choć miały one zupełnie inna formę niż zazwyczaj, bo odbywały się on line, to efekty, jak zwykle, były zaskakujące. 

Powstała fotograficzna ,,Ściana Radości„, z której emanuje optymizm, uśmiech i szczęście. W każdej klasie wybrano też osobę najbardziej życzliwą.

Jesteśmy pewni, że życzliwość nadal będzie wszystkim towarzyszyła. I uśmiechajmy się do siebie- to nic nie kosztuje:)))

 

 

Zapraszamy do galerii

 

Uwaga!!!

 

Zmiana w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

                                                  czytaj więcej.....

Sztuka projektowania ubiorów

 

Na zewnątrz robi się coraz zimniej. Już dawno nastał czas ciepłych kurtek, szalików i czapek. Uczniowie klasy 2a wcielili się w projektantów mody i postanowili przedstawić swoje propozycje na obecny sezon jesienno-zimowy. Liczy się przede wszystkim ciepło i wygoda, ale przy wyborze odpowiedniej stylizacji nie należy również zapominać o rozwiązaniach sprzyjających ochronie przyrody. 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i z tej okazji, uczennica kl. VII d Marta Jarząbek przygotowała krótką  prezentację aby przybliżyć problem niepełnosprawności, swoim kolegom i koleżankom.

Prezentacja

Uwaga Konkurs!!!

Wywiad z górnikiem

Prace naszych uczniów.

Uwaga konkurs!

"Liga języka włoskiego"

 

W naszej szkole uczniowie klas 5-6, którzy mają zajęcia z języka włoskiego biorą udział w "Lidze języka włoskiego". To cykl quizów o tematyce kulturowej, rozwijających i zachęcających do dalszego, samodzielnego odkrywania Włoch.

W listopadzie chętni uczniowie zgłębiali zagadnienia poświęcone niektórym regionom Włoch oraz włoskim tradycjom śniadaniowym.

 

W tym miesiącu mistrzami Ligii zostali (najlepsze wyniki i najlepszy czas rozwiązania quizów):

 

 

w klasie 5.: Konrad Laskowski

w klasach 6.: Piotr Bochyński

 

Complimenti!

 

Linki do filmików towarzyszących quizowi:

 

www.youtube.com/watch?v=Nup70X-Oe5s

 

www.youtube.com/watch?v=m2UX7OFiQgs

Barbórkowe życzenia

Zebrania z Rodzicami

 

Dnia 8 grudnia we wtorek
odbędą się Z
ebrania z Rodzicami

w formie on-line

poprzez platformę TEAMS.

 

 

Szczegóły u wychowawców.

Mikołajki on-line

 

Klasa 6a w tym roku szkolnym spędziła nietypowe Mikołajki w formie zdalnego spotkania. Uczniowie przygotowali opisy(niespodzianki) dotyczące wylosowanej osoby. Było wiele POZYTYWNEJ energii.

Pamiętając o wszystkich, klasa 6a składa Mikołajkowe życzenia, całej społeczności szkolnej. Dużo uśmiechu i moc ludzkiej życzliwości, to właśnie pakuje klasa do worka św.Mikołaja, niech roznosi po świecie.

 

Wychowawca z klasą 6a

Nasi uczniowie tworzą na plastyce Pop-Art.

 

Inspiracją do prac plastycznych był Andy Warhol -  główny przedstawiciel tego kierunku w sztuce. Był   znany przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście kolorystycznym, do których używał techniki serigrafii. Powstałe dzięki tej metodzie sitodruki prezentują produkty konsumpcyjne z przeciętnej amerykańskiej lodówki, tj.: puszki Coca-Coli czy zupy pomidorowej Campbell, oraz przedmioty z życia codziennego, np. maki, banany, pudełka proszku Brillo. Serigrafia umożliwiła Warholowi odtwarzanie wystylizowanych portretów największych gwiazd świata rozrywki, do których należeli: Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jacqueline Kennedy Onassis, Marlon Brando, Elizabeth Taylor. 

 

Nasi uczniowie wykonali prace, równie ciekawe i efektowne prace jak Andy Warhol :)

Pomocnicy Mikołaja

 

W grudniu Mikołaj ma bardzo dużo pracy. Na szczęście może liczyć na dzielnych pomocników - elfy i renifery. Uczniowie klasy 2a przedstawiają tych wiernych przyjaciół Mikołaja, których udało im się zaobserwować w swoich domach ;)

Matematyczny kalendarz adwentowy

 

 

Drodzy uczniowie przygotowaliśmy dla Was przedświąteczną niespodziankę - matematyczny kalendarz adwentowy. Codziennie będziemy na nim dodawać jedno świąteczne zadanie. Zachęcamy Was do wizyty na podany link i rozwiązywaniu pojawiających się w kalendarzu zadań.

Najbardziej aktywnych czeka nagroda...

 

Oto link: wordwall.net/pl/resource/8159874

Nauczyciele matematyki

 

Wyzwanie

 

Ósmoklasisto podejmij siedmiodniowe wyzwanie i rozwiąż codziennie jedno zadanie egzaminacyjne z j.angielskiego o tematyce świątecznej. Dzisiaj pojawi się pierwsze pytanie. Ostaniego dnia 15.12.2020r. prześlij wszystkie odpowiedzi do p.Aleksandry Panczek.

 

tuerchen.com/e83a4e32

Biologia nie jest nudna!

 

Wiedzą o tym nasi uczniowie. Podczas nauki budowy układu pokarmowego wykazali się wielką kreatywnością. Siódmoklasiści stworzyli modele układu pokarmowego z tego, co mieli w swoim pokoju, na biurku, w kuchni a nawet w garażu taty.

 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w 3a

 

 

Boże Narodzenie to najważniejsze i obchodzone w wyjątkowy sposób święto religijne w wielu rodzinach. Jego tradycje ukształtowały się na przestrzeni wieków, dlatego warto je pielęgnować. W ramach zajęć z informatyki klasa 3a przygotowała  prezentacje na temat tradycji bożonarodzeniowych w ich domach.

Prezentacja świąt 1

Prezentacja świąt 4