Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

Kalendarz 2020/ 2021

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

I okres trwa od        1 września 2020 r. do 12 lutego 2021 r.*

II okres trwa od       15 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Zmiana  dni dodatkowo wolnych 
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

 • 1 czerwca 2021 roku - Dzień Dziecka (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 • 2 czerwca 2021 roku- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 25, 26, 27.05.2021r. –Egzamin Ósmoklasisty

 • 04.06.2021r. (piątek) po Bożym Ciele

 • 24.06.2021r.  (czwartek) – Dzień pustej klasy

 

 

W dniach, o których mowa w pkt. 1-5  szkoła organizuje uczniom zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

1.

Październik

 

13.10.2020r.
(wtorek)

 

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

2.

Listopad

 

10.11.2020r.
(wtorek)

 

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

3.*

Styczeń

19.01.2021r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania (z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia 19.01.2021r.)

 

Wystawienie ocen za I okres na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dn.

02.02.2021r.

 

Konferencja klasyfikacyjna w dniu
05.02.2021r.

 

Konferencja podsumowująca 12.02.2021r

4.

Marzec

 

9.03.2021r.
(wtorek)

 

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

5.

Kwiecień

 

13.04.2021r.
(wtorek)

 

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

6.

Maj

31.05.2021r.
(poniedziałek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych  dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia 31.05.2021r.)

 

Wystawienie ocen za I okres na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dn.

15.06.2021r.

Konferencja klasyfikacyjna w dniu
18.06.2021r.

Konferencja podsumowująca 29.06.2021r.

 

 

L.p.

Miesiąc

Data

Godzina/
klasa

Tematyka

I- III

IV-VI

VII-VIII

1.

Wrzesień

8.09.2020r.
(wtorek)

17.00

-----------

--------

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.


Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 10.09.2020 o godz. 18.00:

 • wybór Prezydium Rady Rodziców,
 • omówienie spraw istotnych dla szkoły.

9.09.2020r.
(środa)

--------

17.00

--------

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.


Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 10.09.2020 o godz. 18.00:

 • wybór Prezydium Rady Rodziców,

omówienie spraw istotnych dla szkoły.

10.09.2020r.
(czwartek)

--------

-------------

17.00

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.


Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 10.09.2020 o godz. 18.00:

 • wybór Prezydium Rady Rodziców,

omówienie spraw istotnych dla szkoły.

 

Grudzień

8.12.2020r.

16:30

 

 

17.30

 

 

 

18.30

 

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców o bieżących  ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

2.*

Luty

09.02.2021r.
(wtorek)

16.30

 

 

17.30

 

 

18.30

 

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania za I okres

 

4.

Luty

23.02.2021r
(wtorek)

 

 

16.00 do 17.30
 

Spotkanie dyrektora, pedagoga, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z rodzicami przyszłych uczniów kl. I
w ramach „Dni otwartych szkoły”.

 

Maj

11.05.2021r.

16.30

 

17.30

 

 

18.30

 

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców bieżących  ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w II okresie
 • obowiązkowe szkolenie rodziców uczniów klas ósmych odnośnie procedur związanych z egzaminem ósmoklasisty

 

5.

Czerwiec

7.06.2021r.
(poniedziałek)

17.30

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

* - zmiany wprowadzone pozytywną opinią Rady Pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MEiN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 2087, poz. 2111)

Zmiana wprowadzona pozytywną opinią Rady Pedagogicznej na podstawie  art.41 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz.1327 z późn.zm) oraz rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz.681)

Ferie zimowe: 4.01.2021r. - 17.01.2021r.*